KaiCell Fibersin sivuilla käytetään evästeitä. Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolten evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. 

Lue lisää  Hyväksyn

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Tälle sivulle on koottu usein esitettyjä biojalostamoa koskevia kysymyksiä.
Lue vastauksista lisää hankkeestamme.

Mitä KaiCell Fibers biojalostamo tuottaa valmistuttuaan?

KaiCell Fibersin tuotestrategia perustuu kolmeen erilliseen kokonaisuuteen, jotka ovat:

  1. Kemiallinen sellu, joka valmistetaan lähialueilta hankittavasta lähikuidusta.
  2. Arbron™, tekstiiliteollisuudelle valmistettava luonnonkuidun raaka-aine. Tämän avulla voidaan välttää viskoosin tuotannossa käytettävä, haitallinen rikkihiili ja ratkaista merkittäviä ympäristöongelma maailmanlaajuisessa tekstiiliteollisuudessa.
  3. Innovatiivinen bioekosysteemi BioFutureFactory™, jossa innovatiiviset toimijat voivat kehittää uusia biotuotteita.

Myykö KaiCell Fibers myös markkinasellua?

Tuotanto, jota ei jatkojalosteta, toimitetaan kansainvälisille sellumarkkinoille. Uusien biotuotteiden osuuden kasvaessa markkinasellun osuus laskee.

Mikä on Arbron™?

Arbron™ on rekisteröity tavaramerkki, joka kuvaa sekä tekstiiliteollisuuden kuituraaka-aineen tuotantoprosessia että materiaalia. Arbronia™ käytetään myös uuden tekstiilikuidun nimenä.

KaiCell Fibers on kertonut yhteystyöstä kiinalaisen CHTC Groupin kanssa. Mikä on CHTC Groupin rooli KaiCell Fibers Oy:ssä?

KaiCell Fibers Oy ja CHTC Group ovat solmineet aie- ja yhteistyösopimuksen Arbron™-tuotteen kaupallistamiseksi. Osapuolilla on sama tavoite – käynnistää Arbronin™ tuotanto ja välttää viskoosinvalmistuksen haitalliset vaikutukset. Viskoosia tuotetaan eniten juuri Kiinassa.

Kuinka suuri biojalostamosta tulee kapasiteetiltaan?

Tehtaan kapasiteetti on 450 000 tonnia sellua, josta merkittävä osa jalostetaan biotuotteiksi.

Mistä KaiCell Fibers hankkii tarvittavan puuraaka-aineen?

KaiCellin puunhankinta perustuu lähikuituun, joka hankitaan kestävästi kasvatetuista metsistä luotettavilta puunmyyjiltä paikallisesti. Lähikuitua käyttämällä vähennetään kuljetusten päästöjä ja pienennetään hiilijalanjälkeä.

Mitä puuta biojalostamo käyttää?

Tehdas käyttää kuitupuuta, jota saadaan nuorten ja keski-ikäisten talousmetsien hoidosta. Metsänharvennuksilla varmistetaan metsien terve kasvu. Suurin osa käytettävästä puusta perustuu harvennushakkuisiin.

Miten Kainuussa riittää näin paljon puuta?

Tällä hetkellä vain noin puolet Kainuun metsien vuosittaisesta kasvusta korjataan (Lähde: Luonnonvarakeskus). Harvennusikäisiä metsiä jää myös jonkin verran harventamatta. Samalla jäävät puunkorjuun työllistävät ja muut myönteiset talousvaikutukset saamatta.

Kuinka paljon puuta tarvitaan? Numeroina?

KaiCell Fibersin biojalostamo käyttää raaka-ainetta yhteensä 3,5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Metsät kasvavat Kainuussa noin 6,9 miljoonaa kuutiota vuodessa, mihin sisältyy sekä ainespuu että ainespuukokoinen energiapuu. (Ainespuuksi kutsutaan kaikkea puuta, jota kannattaa jalostaa.)

Kuinka suuri osa puusta tulee sertifioiduista metsistä?

Noin neljännes metsätalousmaasta on Kainuussa metsien talouskäytön ulkopuolella. Kainuun metsistä lähes 90 % on sertifioitu. KaiCell Fibers tukee kestävää metsien käyttöä ja hankkii vain sertifioitua puuta.

Millä aikataululla biojalostamo rakennetaan ja käynnistetään?

Tavoitteena on investointipäätöskelpoisuus vuonna 2019. Rakentaminen kestää noin kolme vuotta. Biojalostamon tuotanto käynnistyisi vuoteen 2023 mennessä.

Miksi Paltamon tehdasalue on erikoisen muotoinen?

Tehdasalueen suunnittelussa otetaan huomioon tulevan toiminnan tarpeet. Suunnittelussa yhdistetään niin perustuotteiden, jatkojalosteiden ja biotuotteiden vaatimukset. Alueelle on muotoutumassa uuden ajan bioekosysteemi.

Mitä ympäristövaikutuksia Paltamoon sijoittuvalla biotuotetehtaalla on?

Biotuotetehtaan ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). Tämän menettelyn kuluessa ympäristövaikutukset arvioidaan, raportoidaan ja julkistetaan sekä käydään läpi sekä paikallisten sidosryhmien että viranomaisten kanssa.

Miten sellua valmistetaan?

Sellun valmistus alkaa raaka-aineen eli kuitupuun kuorimisella ja hakettamisella. Puuhake keitetään sellukattilassa, jossa erotetaan puun selluloosakuidut, hemiselluloossa ja ligniini toisistaan. Kemiallisen sellun valmistusmenetelmä voi olla emäksinen sulfaattimenetelmä tai hapan sulfiittimenetelmä. Keittoprosessi voi olla jatkuvatoiminen prosessi tai panoksittain toimiva ns. eräkeitto. Eräkeitossa on useita eri vaiheissa olevia ja rinnakkain toimivia keittimiä, joita täytetään ja puretaan yhtä kerrallaan. Jatkuvatoimisessa keitossa keitto tehdään jatkuvatoimisena virtana yhdessä tai kahdessa sarjassa olevassa keittimessä.

Keitetty massa on väriltään ruskeahko ja se pestään sekä yleensä valkaistaan. Sellumassa kuivataan ja toimitetaan edelleen jatkojalostettavaksi.

Mistä tehdas ottaa tuoreveden?

Raakavesi otetaan Oulujärvestä.

Minne puhdistetut poistevedet johdetaan?

Puhdistetut poistevedet johdetaan Oulujärveen. Teknologia valitaan BAT-periaattein (BAT = Best Available Technology, paras käytettävissä oleva teknologia).

Miten sulfaatteja muodostuu sellutehtaassa?

Sellutehdas käyttää rikkihappoa valkaisukemikaalien valmistukseen ja prosessien pH:n säädössä. Tehtaan jätevesissä oleva sulfaatti on peräisin em. käyttökohteista. Jätevesissä olevan sulfaatin määrää pyritään vähentämään optimoimalla kemikaalien käyttöä ja etsimällä korvaavia vaihtoehtoja.

Suomessa on 17 sellutehdasta, keskustellaanko niiden yhteydessä sulfaateista?

Sulfaatit ovat pitkään olleet hallinnassa sellutehtaissa eikä ne ole aiheuttaneet ympäristönsuojelullisia haittoja vesistöissä. Monet sellutehtaat ovat Paltamon yksikköä suurempia ja sijaitsevat pienempien vesistöjen äärellä. Joten jo lähtökohtaisesti Paltamon kuormitus on pienempää, kuin olemassa olevissa sellutehtaissa Suomessa ja maailmallakin. Olemassa olevien laitosten yhteydessä sulfaattipitoisuudet ovat olleet hyvin hallinnassa ja niiden teknologia on koettua. Myös KaiCellin sellutehtaan prosessit perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaa teknologiaan (BAT = Best Available Technology).

Oulujärven vesitilavuus on 6,7 km3 ja sen vaihtuvuus on 0,85 vuotta eli se vaihtuu alle vuodessa. KaiCellin jätevesimäärä on noin 2 promillen luokkaa vaihtuvuudesta.

Jos hiukan suhteutetaan kansanomisin termein.

Jos Oulujärven tilavuus vastaa ämpärin (10l) tilavuutta, KaiCell tuottaa puhdistettuja prosessivesiä kaksi ruokalusikallista ämpärilliseen vettä.

Jos taas sulfaatti ajatellaan ruokasuolaksi tarkoittaa KaiCellin sulfaattikuorma prosentin verran teelusikan tilavuudesta sekoitettuna ämpärilliseen vettä.

Toisaalta jo nyt talousveden sulfaattipitoisuudelle suositusarvo on enimmillään 250 mg/l, joka vastaa teelusikallista sulfaattia suhteessa ämpärin tilavuuteen, joka olisi noin 100-kertainen määrä KaiCellin tuottamaan sulfaattimäärään suhteutettuna.

Mistä AOX päästöt muodostuvat?

AOX eli kloorautuneet orgaaniset yhdisteet muodostuvat sellun valkaisuprosessissa, kun klooridioksidi reagoi sellumassan kanssa, joka samalla vaalenee. 

Miten olemassa olevien sellutehtaiden AOX-päästöt ovat kehittyneet?

AOX-päästöt vähenivät jo 90-luvulla, kun sellun valkaisussa luovittiin alkuainekloorin käytöstä. Nykyään, kun valkaisussa käytetään klooridioksidia ja sen käytön minimoimiseksi vielä lisäksi happea ja peroksidia, ovat AOX-päästöt vähentyneet merkittävästi. Nykyisillä AOX-päästötasoilla ei ole havaittu olevan vaikutuksia ympäristöön.

Mitä alueellisia vaikutuksia biojalostamolla on?

Projekti tuottaa noin 200 miljoonan euron taloudelliset vaikutukset vuodessa. Biojalostamo työllistää suoraan noin 220 henkilöä ja välillisesti yli 1 000. Investoinnin suuruus on noin 900 miljoonaa euroa. Parin vuoden rakennusaikaiset vaikutukset talouteen ovat myös merkittävät.

Miten KaiCell Fibers rahoittaa tehtaan?

Useat rahoitusmuodot ovat mahdollisia, mutta lähtökohtaisesti KaiCell Fibers hakee partnereita hankkeen eteenpäin viemiseksi.